Podmienky ochrany osobných údajov


Tieto Podmienky ochrany osobných údajov upravujú postup, akým narábame s osobnými údajmi našich zákazníkov a návštevníkov našej webovej stránky. Všetok text je v súlade s aktuálne platnou legislatívou a našou snahou bolo napísať ho takým spôsobom, aby bol pre každého čitateľa čo najlepšie zrozumiteľný a pochopiteľný.
Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas, ktorý týmto dávate správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“)  

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

1.1Správcom Vašich osobných údajov, podľa čl. 4, ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (alebo "GDPR") je spoločnosť Anna Harská-TAPSagency,so sídlom SNP 17, 908 51 Holíč, Slovenská republika, IČ: 37525549, DIČ: 1044363243, číslo živnostenského registra206-13250( ďalej aj "správca " alebo "my").

1.2Správcove kontaktné údaje sú nasledujúce:

          - Adresa pre doručovanie: Anna Harská-TAPSagency, SNP 17, 908 51 Holíč

          - email: info@koralkaren.com

          - telefón: +421 904 514 590

1.3Osobnými údajmi sa podľa čl. 4 ods. 1 GDPR chápu všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe ("subjekt údajov" alebo "vy"). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné nepriamo či priamo identifikovať, najmä pomocou odkazu na určitý identifikátor, ako je napríklad meno, lokalizačné údaje, identifikačné číslo, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.4Osobu poverenú ochranou osobných údajov správca nevymenoval.

2. Kategórie spracovaných osobných údajov a zdroje 

2.1Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu subjekt údajov poskytol alebo osobné údaje, získané správcom na základe plnenia objednávky, ktorú zadal subjekt údajov.

2.2Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje patriace subjektu údajov a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

3. Zákonné dôvody na spracovanie osobných údajov

3.1Zákonné dôvody na spracovanie osobných údajov sú alebo môžu byť (uplatní sa vždy podľa konkrétnej situácie):

  3.1.1Plnenie zmluvy (najčastejšie odbavenie objednávky, ktorú zadal subjekt údajov) medzi subjektom údajov („Vami“) a správcom, či uskutočnenie potrebných opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy, úkony, ktoré s plnením zmluvy bezprostredne súvisia a plnenie práv a povinností priamo vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Pri zadávaní objednávky sú požadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné odbavenie objednávky (napr. meno v kombinácii s adresou a ďalšími kontaktnými údajmi, ako sú emailová adresa či telefónne číslo). Poskytnutie týchto osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, nakoľko bez osobných údajov nie je možné zmluvu medzi zmluvnými stranami uzavrieť a ani následné plnenie zo strany správcu.

3.1.1.1Kupujúci („subjekt údajov“) berie na vedomie, že jeho povinnosťou je svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať pravdivo a správne a že je povinný informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu.

3.1.2Oprávnené záujmy správcu, ktoré sú v súlade s GDPR, sú definované nižšie.

3.1.3Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení a newsletterov správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k zadaniu objednávky tovaru alebo služby.

4. Účely spracovania osobných údajov

4.1Účely spracovania osobných údajov sú alebo môžu byť (vždy podľa konkrétnej situácie):

  4.1.1.Plnenie zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim (zákazníkom), a to najčastejšie odbavenie objednávky, a zákonné povinnosti, ktoré vyplývajú z plnenia zmluvy.

   4.1.2Aktivity priameho marketingu, ako sú zasielanie obchodných oznámení, v súlade s dôvodmi uvedenými v zákone.

   4.1.3Adekvátne zisťovanie spokojnosti zákazníka s poskytnutým tovarom alebo službami.

   4.1.4Zverejnenie komentára priamo vloženého používateľom na webovej stránke.

4.2Nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR zo strany správcu.

5. Oprávnené záujmy správcu osobných údajov

5.1Oprávnené záujmy správcu vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov sú definované v súlade s čl. 6 ods. 1 písm f) GDPR a s ods. 47 preambuly GDPR

5.2Medzi  oprávnené záujmy správcu patrí:

   5.2.1Poskytovanie priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a ods. 47 preambuly GDPR,

   5.2.2Zisťovanie spokojnosti zákazníkov s ich nákupom a poskytovanými službami.

6. Ďalšie príjemcovia osobných údajov

6.1Medzi ďalších príjemcov osobných údajov patria zasielateľské spoločnosti, prípadne iné osoby podieľajúce sa na doručení tovaru či realizácii platieb na základe uzavretej kúpnej zmluvy.

6.2Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu byť dodávatelia služieb vykonávajúci činnosti, ktoré súvisia s prevádzkou správcu, ako sú spoločnosti zabezpečujúce programátorské služby, služby informačných technológií (napr. ekonomický systém, databázy), marketingové alebo účtovné služby. Správca čestne prehlasuje, že v takýchto prípadoch urobil a v budúcnosti uskutoční všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na náležitú ochranu osobných údajov v súlade s GDPR.

6.3Správca spracováva údaje v SR, prípadne v iných krajinách Európskej únie, nakoľko zo zákonných dôvodov (napríklad objednávka s doručením mimo EÚ a nevyhnutné odovzdanie údajov miestnemu dopravcovi) môže dôjsť aj k spracovaniu i mimo EÚ. Rovnako k spracovaniu údajov mimo EÚ môže dôjsť v rámci spolupráce s globálnymi subjektmi, avšak v takomto prípade je taký subjekt vždyúčastníkom Privacy Shield, poskytujúci primeranú úroveň ochrany.

6.4Spokojnosť zákazníkov s nákupom môžeme zisťovať aj prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého môže byť náš e-shop zapojený. Tie vám zašleme na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás, zakaždým, keď u nás nakúpite, ak ich zasielanie neodmietnete (jedno odmietnutie znamená, že so žiadnym ďalším nákupom vám už nebude zaslaný). Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov, napríklad pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom, alebo v užívateľskom profile. 

7. Doba uloženia osobných údajov

7.1Osobné údaje spracovávané zo zákonných dôvodov budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, a ďalej po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.2Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu udeleného zákazníkom sú spracovávané najdlhšie do tej doby, než je tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolaný, najdlhšie však 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo od naposledy vykonanej objednávky, pričom sa uplatní tá možnosť, ktorá nastane neskôr.

8. Práva náležiace subjektu údajov

8.1 Subjekt údajov nemá povinnosť správcovi poskytnúť osobné údaje. Ak je však poskytnutie jeho osobných údajov nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy (napr. e-mail pre potvrdenie objednávky, meno a fyzická adresa pre doručenie tovaru) bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť (tj. nie je možné uskutočniť objednávku) či jej plnenie zo strany správcu. 

8.2Subjekt údajov má v súlade s čl. 21 ods. 1 a 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov alebo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, najmä ak sú tieto údaje spracovávané na účely priameho marketingu. Tieto osobné údaje správca už ďalej nespracováva, pokiaľ ho k tomu nenútia iné zákonné dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami subjektu údajov.

8.3Subjekt údajov má ďalej, za podmienok stanovených v GDPR, právo:

  8.3.1na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

  8.3.2na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,

  8.3.3na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

  8.3.4na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

  8.3.5na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

  8.3.6na vznesenie námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

Subjekt údajov v prípade týchto požiadaviek kontaktuje správcu na základe vyššie uvedených kontaktných údajoch správcu.

8.4V prípade, že by sa subjekt údajov domnieval, že spracovaním jeho osobných údajov bolo porušené alebo je porušované GDPR, má právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

9. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

9.1Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané organizačné a technické opatrenia za účelom zabezpečenia osobných údajov, rovnako aj ich úložísk v elektronickej i papierovej forme a že prístup k spracovávaným osobným údajom majú iba ním poverené osoby.

10. Záverečné ustanovenia

10.1Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuje subjekt údajov („Vy“), že je s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámený a že ich prijíma v celom rozsahu a znení.

10.2Rovnako s týmito podmienkami súhlasí v prípade, že prostredníctvom internetového formulára zaškrtne súhlas. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že je s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámený a že ich prijíma v celom rozsahu a znení.

10.3Správca je oprávnený tieto podmienky ochrany osobných údajov zmeniť. Novú verziu podmienok zverejní na svojich internetových stránkach a v prípade uskutočnenia materiálnych zmien zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu zadanú subjektom údajov, v prípade že bola správcovi poskytnutá.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 7.marca 2019

Tento web používa pre poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s nimi súhlasíte. Ďalšie informácie
PRIHLÁSTE SA A VYUŽÍVAJTE VŠETKY VÝHODY!
Vytvoriť účet a získať výhody.
Chcete zaslať svoje zabudnuté heslo?
Nahor